Over de Stichting

Shenron Foundation

Wie zijn we, wat doen we en waarom doen we het.
ANBI Informatie

Naam: Stichting Shenron
RSIN
: 861148514

Contactgegevens:

maarten@ictzaakwaarnemer.nl
Mobiel (Hessel Mudde)
Mobiel (Maarten Goedmakers)

Doelstelling

Het bevorderen en ondersteunen van activiteiten gericht op het vergroten van de kans gelijkheid op de Nederlandse (ICT) arbeidsmarkt. De stichting heeft ten doel de instroom van kansarme jongeren in de (meest perspectiefrijke sector) ICT te bevorderen. Wij doen dit door mensen educatie te bieden van heel veel verschillende onderwerpen binnen de ICT.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Bestuurders inclusief functie:

Hessel Mudde

voorzitter

Verantwoordelijk voor:

 • Aangaan van samenwerkingen
 • Subsidies- en liquide middelen aantrekken
 • Opstellen van het aanbod vanuit de stichting
 • Zorg dragen voor promotie/ marketing

Maarten Goedmakers

penningmeester

Verantwoordelijk voor:

 • Beheer van liquide middelen (Hierop geldt een dubbele controle door Maarten Goedmakers en de accountant)
 • Fondsenwerving


Missie

Kansarme jongeren helpen aan een perspectiefvolle carrière in de ICT. Dit kunnen we realiseren door hen te voorzien van het best mogelijke lesmateriaal en ondersteuning.

Visie

Iedereen heeft recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs en een mooie carrière. De ICT-sector biedt daarin de beste kansen.

Beleidsplan voor komende 3 jaar

Ambities

Ten minste 50 kansarme jongeren enthousiasmeren voor een carrière in de ICT. Daarbij willen wij hen de nodige ondersteuning bieden om hen in staat te stellen hun doel te bereiken. Om in de toekomst meer impact te kunnen maken zullen wij ook op zoek gaan naar partners en donateurs voor de stichting. Naarmate de stichting meer liquide middelen verwerft kunnen we steeds meer jongeren helpen zonder dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening. Tevens is het ons doel om de jongeren op termijn ook te helpen met het vinden van stageplaatsen alwaar zij de theorie in praktijk kunnen brengen.

 1. We zullen per kwartaalverslag uitbrengen van de vorderingen op dit vlak.
 2. Resultaten zullen worden gedeeld op stichtingshenron.nl

Sterke en zwakke punten

Sterke punten
 • Onze bestuurders hebben een groot netwerk binnen de ICT-sector.
 • We hebben een zeer ervaren mediabureau als partner. Zij zullen ons helpen om alle uitingen aantrekkelijk te maken voor de jeugdige doelgroep.
Zwakke punten
 • Onze bestuurders zijn wegens werk-gerelateerde verplichtingen niet in staat om zich voltijd in te zetten om de doelstellingen van de stichting te realiseren.


Strategische Doelstelling
De voorzitter legt maandelijks contact met nieuwe bedrijven en instellingen t.b.v. fondsenwerving en het vergroten van het lesmateriaal-aanbod aan jongeren. We mikken hierbij concreet op:
 1. 10.000 euro gedurende de eerste twee jaar
 2. Interessante aanvullingen op ons aanbod aan de jongeren (denk aan nieuwe cursussen, evenementen enzovoorts)
Voorzitter legt maandelijks contact met nieuwe scholen en stichtingen om zo in aanraking te komen met jongeren voor wie het aanbod interessant zal zijn.
 1. Conform onze bezoldigingsregelement krijgt de voorzitter uitsluitend de reiskosten vergoed.

Alle partners en donateurs ontvangen een 6-maandelijkse voortgangsrapportage in de vorm van een nieuwsbrief.

De voortgang van de stichting zal op de website (www.stichtingshenron.nl) gepubliceerd worden.

Beloningsbeleid

De stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden eventuele onkosten vergoed. Het is mogelijk dat hier op lange termijn een vaste medewerker, met een vast salaris, bij komt.

Uitgeoefende activiteiten

Samenwerking aangegaan met de Welcome App. Zij onderhouden een netwerk voor nieuwkomers in Nederland. Wij hebben goed contact met Julius Weise, oprichter van Blendin, dat is gefuseerd met Welcome App uit Zweden. De stichting werkt al officieel samen Pluralsight, aanbieder van de E-learning. Via het platform van Pluralsight wordt de juist scholing geboden aan de doelgroep.

Huidige situatie

Momenteel verkennen wij de mogelijkheden om samenwerkingen aan te gaan met opleidingsinstanties en middelbare scholen.

Wanneer deze samenwerking staat, is het ons streven om ook samenwerkingen aan te gaan met soortgelijke scholen uit (andere) kansarme buurten.

Financiën

De eerst donaties zullen komen uit ICTZaakwaarnemer b.v. als schenking om de stichting startende te krijgen en haar eerst 30 licenties aan te schaffen. Daarna zijn meerdere schenkingen mogelijk wanneer de omstandigheden dit toe laten.  Verwacht wordt dat in het eerste jaar een bedrag van rond de 3000 euro wordt gedoneerd.

Licentiekosten variëren van 40 tot 130 dollar afhankelijk van wat passend is voor de betreffende persoon.

De stichting zal voldoende werkkapitaal voor handen dienen te hebben om aan de jaarlijkse betalingen aan Pluralsight te kunnen voldoen.

Verder zijn er kosten denkbaar op het gebied van:

Marketing

 • Media-uitingen om de jeugd te bereiken
 • Influencers om jeugd te enthousiasmeren
 • Uiteraard geniet het de voorkeur om hier mensen voor te vinden die binding hebben met de doelstelling van de stichting en derhalve geen kosten in rekening zullen brengen.

ICT kennis

 • Inhuur externe ICT-specialisten t.b.v. lesgeven op locatie o.i.d.
 • Aanvullende diensten aanschaffen die als aanvulling kunnen dienen op de diensten van Pluralsight

Kosten accountant